Akademik Başarı Puanı Üzerinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Etkisinin Meta Analiz Tekniğiyle Araştırılması

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 279-292
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve ekonomik refahı için gençlerine iyi eğitim vermesi oldukça önemlidir. Bireyler doğduklarından itibaren öğrenme süreci başlar. Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerinin gelişimi ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanabilmeleri akademik başarı hedefleri arasındadır. Öğrenme akademik bilginin günlük hayatta uygulanmasıyla gerçekleşmektedir. Proje temelli öğrenme yaklaşımında; öğrenciler sorumluluk alarak işbirliği içerisinde verilen görevi yerine getirirler. Bu çalışmada meta analiz tekniği kullanılarak proje temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısına olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla YÖK ulusal tez izleme merkezi, Google akademik, Ulakbim veritabanları 2002-2020 tarih aralığında taranmıştır. Toplamda 123 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Elde edilen literatür havuzunda tekrarlı çalışmalar çıkarıldığında 119 adet çalış-maya ulaşılmıştır. Öncelikle deney ve kontrol grupları içeren, bunun yanı sıra deney ve kontrol gruplarının standart sapma, başarı puanı ortalaması verilerini içeren toplam 35 çalışma ise meta analiz araştırmasına dâhil edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen 35 çalışmanın 31’i pozitif 4 tanesi ise negatif etkiye sahiptir. Bu durum proje temelli öğrenme yaklaşımının akademik başarı üzerine olan etkisini inceleyen çalışmaların deney grubu lehine bir etkisi olduğunu göstermektedir. Araştırmanın rasgele etkiler modeline göre genel etki büyüklüğünün ise 1.074 olduğu görülmektedir. Buna göre proje temelli öğrenme yaklaşımının akademik başarı üze-rinde oldukça geniş seviyede olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu nedenle, akademik bilginin pekiştirilebilmesi için teorik bilgi verildikten sonra proje uygulanmasıyla desteklenmesinin sürece olumlu katkısı olacağı düşünülmüştür.

Keywords

Abstract

For the development level and economic prosperity of the countries, it is very important that they provide young people with good education. The learning process begins when individuals are born. The development of students' high-level cognitive skills and their ability to use what they have learned in their daily lives are among the academic success goals. Learning takes place through the application of academic knowledge in daily life. In the project-based learning approach, students take responsibility and cooperate to fulfill the assigned task. In this study, the effect of project-based learning approach on academic achievement of students was investigated by using meta-analysis technique. For this purpose, the thesis center of Council of Higher Education, Google academic, Turkish Academic Network and Information database were scanned between 2002-2020. A total of 123 studies were reached. After the same studies were discarded, 119 studies were analyzed. First of all a total of 35 studies, which primarily included the experimental and control groups, as well as the standard deviation and average achievement score data of the experimental and control groups, were included in the meta-analysis research. Of the 35 studies included in the study, 31 of them are positive and 4 of them have negative effects. This situation shows that studies examining the effect of project-based learning approach on academic achievement have an effect in favor of the experimental group. According to the random effects model of the research, it was detected that the overall effect size was 1.074. Depending on this, it was concluded that the project-based learning approach had a very positive effect on academic achievement. For this reason, it was thought that supporting the academic knowledge with the implementation of the project after the theoretical knowledge was given would contribute positively to the process.

Keywords