Akademik Başarı Puanı Üzerinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Etkisinin Meta Analiz Tekniğiyle Araştırılması

Author :  

Year-Number: 2021-29
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-05 15:02:54.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 279-292
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve ekonomik refahı için gençlerine iyi eğitim vermesi oldukça önemlidir. Bireyler doğduklarından itibaren öğrenme süreci başlar. Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerinin gelişimi ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanabilmeleri akademik başarı hedefleri arasındadır. Öğrenme akademik bilginin günlük hayatta uygulanmasıyla gerçekleşmektedir. Proje temelli öğrenme yaklaşımında; öğrenciler sorumluluk alarak işbirliği içerisinde verilen görevi yerine getirirler. Bu çalışmada meta analiz tekniği kullanılarak proje temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısına olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla YÖK ulusal tez izleme merkezi, Google akademik, Ulakbim veritabanları 2002-2020 tarih aralığında taranmıştır. Toplamda 123 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Elde edilen literatür havuzunda tekrarlı çalışmalar çıkarıldığında 119 adet çalış-maya ulaşılmıştır. Öncelikle deney ve kontrol grupları içeren, bunun yanı sıra deney ve kontrol gruplarının standart sapma, başarı puanı ortalaması verilerini içeren toplam 35 çalışma ise meta analiz araştırmasına dâhil edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen 35 çalışmanın 31’i pozitif 4 tanesi ise negatif etkiye sahiptir. Bu durum proje temelli öğrenme yaklaşımının akademik başarı üzerine olan etkisini inceleyen çalışmaların deney grubu lehine bir etkisi olduğunu göstermektedir. Araştırmanın rasgele etkiler modeline göre genel etki büyüklüğünün ise 1.074 olduğu görülmektedir. Buna göre proje temelli öğrenme yaklaşımının akademik başarı üze-rinde oldukça geniş seviyede olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu nedenle, akademik bilginin pekiştirilebilmesi için teorik bilgi verildikten sonra proje uygulanmasıyla desteklenmesinin sürece olumlu katkısı olacağı düşünülmüştür.

Keywords

Abstract

For the development level and economic prosperity of the countries, it is very important that they provide young people with good education. The learning process begins when individuals are born. The development of students' high-level cognitive skills and their ability to use what they have learned in their daily lives are among the academic success goals. Learning takes place through the application of academic knowledge in daily life. In the project-based learning approach, students take responsibility and cooperate to fulfill the assigned task. In this study, the effect of project-based learning approach on academic achievement of students was investigated by using meta-analysis technique. For this purpose, the thesis center of Council of Higher Education, Google academic, Turkish Academic Network and Information database were scanned between 2002-2020. A total of 123 studies were reached. After the same studies were discarded, 119 studies were analyzed. First of all a total of 35 studies, which primarily included the experimental and control groups, as well as the standard deviation and average achievement score data of the experimental and control groups, were included in the meta-analysis research. Of the 35 studies included in the study, 31 of them are positive and 4 of them have negative effects. This situation shows that studies examining the effect of project-based learning approach on academic achievement have an effect in favor of the experimental group. According to the random effects model of the research, it was detected that the overall effect size was 1.074. Depending on this, it was concluded that the project-based learning approach had a very positive effect on academic achievement. For this reason, it was thought that supporting the academic knowledge with the implementation of the project after the theoretical knowledge was given would contribute positively to the process.

Keywords


 • Akın, D. (2016). 6. Sınıf sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenmenin öğrencinin akademik başarısına ve derse karşı tutumuna etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Aladağ, S. (2008). İlköğretim matematik öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı- nın öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2), 157-170.

 • Alioğlu, E. (2014). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ortaokul 6. sınıf görsel sanatlar dersi ebru ünitesinin öğrenci başarısına, tutumuna ve kalıcılığa etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi+. Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Arıbaş, S. ve Fırat, Ş. (2010). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik akademik başarıları üzerinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 40(186), 310-319.

 • Aydemir, A. (2019). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile desteklenmiş fen eğitiminin 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarısına ve fen dersine karşı tutumuna etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Borenstein, M.; Hedges, L.V.; Higgins, J.P.T. ve Rothstein H. (2013). Meta-analize giriş (Çev.: Serkan Dinçer). Anı Yayıncılık.

 • Bozlar, B. (2017). Proje tabanlı öğrenmenin 5.sınıf fen bilimleri dersinde öğrencilerin akademik başarı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi+. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Çakır, T. (2007). İlköğretim 7. sınıf matematik dersinde çember ve daire konusunun öğretimin- de problem tabanlı öğrenme modelinin başarıya, kalıcılığa ve tutuma etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi+. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Deniş Çeliker, H. (2012). Fen ve teknoloji dersi "güneş sistemi ve ötesi: uzay bilmecesi" üni- tesinde proje tabanlı öğrenme uygulamalarının öğrenci başarılarına, yaratıcı düşünmelerine, fen ve teknolojiye yönelik tutumlarına etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Ekiz, S.O. (2008). Fen ve teknoloji laboratuvarının proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile destek- lenerek öğretiminin öğrenci başarısına, hatırda tutma seviyesine ve duyuşsal özelliklerine etkisinin araştırılması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi+. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002). İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma. İlköğretim-Online, 1(1), 2-11.

 • Erdoğan, G. (2007). Çevre eğitiminde küresel ısınma konusunun öğrenilmesinde proje tabanlı öğrenmenin etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Erdoğan, N.F. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin ders başarısına ve sınıf atmosferine etkisi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Fırat, Ş. (2008). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik akademik başa- rıları üzerinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi+. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Field, A. P. ve Gillett, R. (2010). How to do a meta-analysis. British Journal of Mathemati- cal and Statistical Psychology, 63(3), 665–694.

 • Gedik, A. ve Üstüner, M. (2017). Eğitim örgütlerinde örgütsel bağlılık ve iş doyumu ilişkisi: Bir meta analiz çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(2), 41-57.

 • Girgin, D. (2009). Canlılar ve hayat ünitesinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve tutumları üzerindeki etkisi *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi+. DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Gündüz, M. (2014). İlköğretim 3. sınıf hayat bilgisi dersinde ‚sorumluluk‛ değerinin proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile öğretiminin akademik başarı ve tutuma etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi+. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achieve- ment. Routledge.

 • İmer, N. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı ve tutumuna etkisinin araştırılması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi+. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Kalyoncu, R. (2008). İlköğretim 8. sınıf görsel sanatlar dersi kent projesi konusunda proje ta- banlı öğrenmeye dayalı bir uygulama örneği. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Keser, K. Ş. (2008). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi dersinde başarı, tutum ve kalıcı öğrenmeye etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi+. Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Kesim, K. N. (2018). Proje tabanlı öğrenme destekli laboratuvar uygulamalarının kavram ba- şarısına ve öz-yeterlik inancına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi

 • Keskin, E. (2011). Proje tabanlı öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin başarı ve fen motivasyonlarına etkisinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi+. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Köse, M. (2010). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi ‘’kuvvet ve hareket’’ ünitesinin öğre- timinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi+. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Lipsey, M. W. ve Wilson, D. (2000). Practical meta-analysis. SAGE Publications.

 • Nacaroğlu, O. ve Mutlu F. (2016). Proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen aday- larının fotosentez konusundaki akademik başarısına etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 113-125.

 • Nuraydın, H. (2019). Kavram karikatürleriyle desteklenmiş proje tabanlı öğrenme yönteminin maddenin tanecikli yapısı ve özellikleri konusunda, öğrencilerin başarılarına ve fen’e karşı tutumlarına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi+. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Özahioğlu, B. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenmenin bilimsel süreç becerilerine, başarı ve tutum üzerine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi+. Çanakkalale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Özcan, R. (2007). Alg biyoteknolojisinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin aka- demik başarı, tutum ve görüşlerine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi

 • Özer, Z. D. (2011). Proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji konula- rındaki başarılarına ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi+. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Özünal, S. (2016). Ortaokullarda coğrafya konularının öğretiminde proje tabanlı öğ- renmenin öğrenci başarısına etkisi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 1903-1918.

 • Polat, H. (2011). Proje tabanlı öğrenmede yönetim ve izleme bilgi sistemlerinin öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi+. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Sarı, K. Ve Şaşmaz Ören, F. (2020). Araştırmaya dayalı öğrenme stratejisinin öğrencile- rin akademik başarılarına etkisi: bir meta analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 35(3), 540-555.

 • Savuran, D. (2007). İlköğretim yedinci sınıflarda proje tabanlı öğrenme modelinin matematik başarısına tutuma ve kalıcılığa etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi+. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Serttürk, M. (2008). Fen öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen başarısı ve tutumuna etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Şen, S. (2019). SPSS ile meta-analiz nasıl yapılır?, Harran Maarif Dergisi, 4 (1), 21-49. doi: 110.22596/2019.0401.21.49

 • Tabuk, M. (2009). Proje tabanlı öğrenmede çoklu zekâ yaklaşımının matematik öğrenme başa- rısına etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Taflı, T. (2010). Lise 1. sınıf biyoloji dersinde uygulanan proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarısına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi+. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Toprak, E. (2007). Proje tabanlı öğrenme metodunun ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki akademik başarısına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Tuncer, M. (2007). Elektronik devreler dersinin sanal ortamda proje tabanlı öğrenme yöntemi- ne göre sunulmasının öğrenci başarısı ve görüşlerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi+. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Türkmen, N. (2019). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilimleri dersinde öğrencilerin akademik başarı ve tutumuna etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Trakya

 • Yurttepe, S. (2007). İlköğretim fen bilgisi dersinde proje tabanlı öğrenmenin öğrenci başarısına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi+. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen

                                                                                                    
 • Article Statistics