Üniversite Öğrencilerinde Korona Virüs Korkusunun Bazı Parametrelere Göre Araştırılması

Author:

Year-Number: 2022-32
Number of pages: 140-154
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde korona virüs korkusunun bazı parametrelere göre araştırılmasıdır. Araştırmaya toplam 449 gönüllü öğrenci katılım sağlamıştır. Bunların 254’ü erkek ve 195’i kadından oluşmaktadır. Araştırmacı tarafından oluşturulan “demografik bilgiler” anketi yanında “korona virüs korkusu ölçeği” kullanılmıştır.  İkili karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Çoklu grup karşılaştırmalarında tek yönlü̈ anova testi kullanılmıştır. Gruplar arasındaki fark LSD testi ile tespit edilmiştir. Öğrencilerin cinsiye faktörüne göre korona virüs korku puanlarının karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır ( p>0,05) Aktif spor yapanlar ile yapmayanlar arasında virüs korku puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,001).  Öğrencilerin okudukları alana göre korona virüs korku puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,001).  Sigara içme durumuna göre korona virüs korku puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık bulunmuştur ( p<0,001). Düzenli ve düzensiz uyku durumuna göre Korona virüs korku puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Kendisi ve ailesinde Korona virüse yakalanma durumuna göre korona virüs korku puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,001).  Kronik hastalığı mevcut olup olmama durumuna göre Korona virüs korkusu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).Sosyal medyada yer alan haberleri takip etme durumuna göre Korona virüs korku puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).  Sonuç olarak üniversite öğrencilerinde korona virüs korkusu cinsiyet, düzenli ve düzensiz uyuma düzenine ve kronik hastalığa sahip olma durumu parametrelerine göre değişmez iken okuduğu bölüm, sınıf seviyesi, korona virüse kendisi ve ailesinin yakalanıp yakalanmama durumu ve medyada korona virüs haberlerini izleme sıklığına göre değiştiği belirlenmiştir. Sigara içenlerde içmeyenlere göre, kendisi ve ailesi korona virüse yakalananlarda yakalanmayanlara göre ölüm korkusu daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Medyada korona virüs haberlerinin izlenmesinde güvenilir kaynaklara itibar edilmelidir. 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to investigate the fear of corona virus in university students according to some parameters. A total of 449 volunteer students participated in the study. Of these, 254 are men and 195 are women. Besides the "demographic information" questionnaire created by the researcher, the "corona virus fear scale" was used. Independent sample t-test was used for pairwise comparisons. One-way anova test was used for multi-group comparisons. The difference between the groups was determined by the LSD test. No statistically significant difference was found in the comparison of the students' fear of coronavirus according to the gender factor (p>0.05). A significant difference was found in the comparison of the corona virus fear scores of the students according to the field they studied (p<0.001). A significant difference was found in the comparison of corona virus fear scores according to smoking status (p<0.001). No significant difference was found in the comparison of Corona virus fear scores according to regular and irregular sleep status (p>0.05). A significant difference was found in the comparison of corona virus fear scores according to the situation of catching the corona virus in himself and his family (p<0.001). There was no statistically significant difference between the Corona virus fear scores according to the presence or absence of a chronic disease (p>0.05). A significant difference was found in the comparison of the Corona virus fear scores according to the status of following the news in the social media (p<0.05). . As a result, it was determined that while the fear of corona virus in university students does not change according to the parameters of gender, regular and irregular sleeping patterns and having a chronic disease, it changes according to the department, grade level, whether he and his family have been caught in the corona virus or not, and the frequency of watching corona virus news in the media. It has been determined that smokers and non-smokers have a higher fear of death in those who have the corona virus themselves and their families, compared to those who do not. Reliable sources should be respected in the monitoring of coronavirus news in the media.

Keywords