Üniversite Öğrencilerinde Korona Virüs Korkusunun Bazı Parametrelere Göre Araştırılması

Author :  

Year-Number: 2022-32
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-05 10:48:28.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 140-154
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde korona virüs korkusunun bazı parametrelere göre araştırılmasıdır. Araştırmaya toplam 449 gönüllü öğrenci katılım sağlamıştır. Bunların 254’ü erkek ve 195’i kadından oluşmaktadır. Araştırmacı tarafından oluşturulan “demografik bilgiler” anketi yanında “korona virüs korkusu ölçeği” kullanılmıştır.  İkili karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Çoklu grup karşılaştırmalarında tek yönlü̈ anova testi kullanılmıştır. Gruplar arasındaki fark LSD testi ile tespit edilmiştir. Öğrencilerin cinsiye faktörüne göre korona virüs korku puanlarının karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır ( p>0,05) Aktif spor yapanlar ile yapmayanlar arasında virüs korku puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,001).  Öğrencilerin okudukları alana göre korona virüs korku puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,001).  Sigara içme durumuna göre korona virüs korku puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık bulunmuştur ( p<0,001). Düzenli ve düzensiz uyku durumuna göre Korona virüs korku puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Kendisi ve ailesinde Korona virüse yakalanma durumuna göre korona virüs korku puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,001).  Kronik hastalığı mevcut olup olmama durumuna göre Korona virüs korkusu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).Sosyal medyada yer alan haberleri takip etme durumuna göre Korona virüs korku puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).  Sonuç olarak üniversite öğrencilerinde korona virüs korkusu cinsiyet, düzenli ve düzensiz uyuma düzenine ve kronik hastalığa sahip olma durumu parametrelerine göre değişmez iken okuduğu bölüm, sınıf seviyesi, korona virüse kendisi ve ailesinin yakalanıp yakalanmama durumu ve medyada korona virüs haberlerini izleme sıklığına göre değiştiği belirlenmiştir. Sigara içenlerde içmeyenlere göre, kendisi ve ailesi korona virüse yakalananlarda yakalanmayanlara göre ölüm korkusu daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Medyada korona virüs haberlerinin izlenmesinde güvenilir kaynaklara itibar edilmelidir. 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to investigate the fear of corona virus in university students according to some parameters. A total of 449 volunteer students participated in the study. Of these, 254 are men and 195 are women. Besides the "demographic information" questionnaire created by the researcher, the "corona virus fear scale" was used. Independent sample t-test was used for pairwise comparisons. One-way anova test was used for multi-group comparisons. The difference between the groups was determined by the LSD test. No statistically significant difference was found in the comparison of the students' fear of coronavirus according to the gender factor (p>0.05). A significant difference was found in the comparison of the corona virus fear scores of the students according to the field they studied (p<0.001). A significant difference was found in the comparison of corona virus fear scores according to smoking status (p<0.001). No significant difference was found in the comparison of Corona virus fear scores according to regular and irregular sleep status (p>0.05). A significant difference was found in the comparison of corona virus fear scores according to the situation of catching the corona virus in himself and his family (p<0.001). There was no statistically significant difference between the Corona virus fear scores according to the presence or absence of a chronic disease (p>0.05). A significant difference was found in the comparison of the Corona virus fear scores according to the status of following the news in the social media (p<0.05). . As a result, it was determined that while the fear of corona virus in university students does not change according to the parameters of gender, regular and irregular sleeping patterns and having a chronic disease, it changes according to the department, grade level, whether he and his family have been caught in the corona virus or not, and the frequency of watching corona virus news in the media. It has been determined that smokers and non-smokers have a higher fear of death in those who have the corona virus themselves and their families, compared to those who do not. Reliable sources should be respected in the monitoring of coronavirus news in the media.

Keywords


 • Ahorsu, D. K., Lin, C.-Y., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M. D., & Pakpour, A. H. (2020). The fear of COVID-19 scale: Development and initial validation. International Journal of Mental Health and Addiction. 20, 1537–1545 https://doi.org/10.1007/s11469-020-00270-8

 • Aksoy Y.,Aras L.,İmamoğlu O. ( 2022). Investigation of sports commitment, anxiety of contagion to corona virus and perceived stress in university athletes. Pakistan Journal of Medical & Health Sciences, 16(5), 569-574. https://doi.org/10.53350/pjmhs22165569

 • Altun, U., Canan, M., Kılıç, Z., Kahraman, H., & Yiğit, P. (2020). Pandemi döneminde üniversite öğrencilerinin algılanan stres ve COVID-19 korkusu düzeylerinin incelenmesi. Isparta. 6. Uluslararası Sag lık Bilimleri ve Yo netimi Kongresi.

 • Altundağ, Y. (2021). Erken dönem Covid-19 pandemisinde covid-19 korkusu ve psikolojik dayaniklilik. EKEV Akademi Dergisi, 85.

 • Arıkan, G., Gökhan, İ., & Uğur, İ. (2021). Pandemi sürecinde beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrenci adaylarının COVİD 19 korku düzeylerinin incelenmesi. ROL Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 50-59.

 • Arpacıoğlu, S., Baltalı, Z., & Ünübol, B. (2021). COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanlarında tükenmişlik, Covid korkusu, depresyon, mesleki doyum düzeyleri ve ilişkili faktörler. Cukurova Medical Journal, 46(1), 88-100.

 • Bakioğlu, F., Korkmaz, O., & Ercan, H. (2021). Fear of COVID-19 and positivity: Mediating role of intolerance of uncertainty, depression, anxiety, and stress. International journal of mental health and addiction, 19(6), 2369-2382.

 • Bitan, D. T., Grossman-Giron, A., Bloch, Y., Mayer, Y., Shiffman, N., & Mendlovic, S. (2020). Fear of COVID-19 scale: Psychometric characteristics, reliability and validity in the Israeli population. Psychiatry research, 289, 113100.

 • Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912-920. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8

 • Cucinotta, D., & Vanelli, M. (2020). WHO declares COVID-19 a pandemic. Acta Biomed, 91(1), 157-160. https://doi.org/10.23750/abm.v91i1.9397

 • Çelik, O. (2021). Fiziksel aktivite düzeyi ile covid-19 korkusu arasindaki ilişkinin incelenmesi . Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1) , 17-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kafkassbd/issue/64360/953748

 • Dillard J.B., Yang C., Huang Y. (2021). Feeling COVID-19: intensity, clusters, and correlates of emotional responses to the pandemic, Journal of Risk Research, 118, DOI:10.1080/13669877.2021.1958043

 • Doğan, E. & İmamoğlu, O. (2020). Üniversite eğitimi alan öğrencilerin korona virüs salgını sürecinde sabır eğilimlerinin araştırılması, Turkish Studies, 15(4), 315-324. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44382

 • Doğan, E. & İmamoğlu, O. (2022). Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Bazı Parametrelere Göre Ölüm Kaygılarının Araştırılması, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(128), 37-48. http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.6191

 • Doshi, D., Karunakar, P., Sukhabogi, J. R., Prasanna, J. S., & Mahajan, S. V. (2021). Assessing coronavirus fear in Indian population using the fear of COVID-19 scale. International journal of mental health and addiction, 19(6), 2383-2391.

 • Duman, N. (2020). Üniversite öğrencilerinde COVID-19 korkusu ve belirsizliğe tahammülsüzlük. The Journal of Social Science, 4(8), 426-437.

 • Gencer, N. (2020). Pandemi sürecinde bireylerin koronavirüs (Kovid-19) korkusu: Çorum örneği. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi(4), 1153-1173.

 • Goldman, E., and S. Galea. 2014. Mental Health consequences of disasters. Annual Review of Public Health, 35, 169–183. doi:10.1146/annurev-publhealth-032013182435.

 • Horesh, D., Kapel Lev-Ari, R., & Hasson-Ohayon, I. (2020). Risk factors for psychological distress during the COVID-19 pandemic in Israel: Loneliness, age, gender, and health status play an important role. Br J Health Psychol, 25(4), 925-933. https://doi.org/10.1111/bjhp.12455

 • İmamoğlu, O., Doğan, E. (2020). Korona virüs salgınının öfke düzeyleri üzerine etkisi- nin bazı parametrelere göre araştırılması. Turkish Studies, 15(4), 555-563. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4438

 • İmamoğlu, O., Doğan, E. (2022). Investigation of Death Perceptions According to Some Parameters of Students Reading at The Faculty of Sports Sciences. The Journal of Academic Social Science, 10 (129), 1-13. Doi Number: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.61917

 • Jiang, S., Shi, Z., Shu, Y., Song, J., Gao, G. F., Tan, W., & Guo, D. (2020). A distinct name is needed for the new coronavirus. Lancet, 395(10228), 949. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30419-0

 • Karaca, Y., Selçuk, M. H., & Kalaycı, M. (2021). Beden eğitimi öğretmenlerinin COVID- 19 fobilerinin incelenmesi. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 13(2), 292-301.

 • Kubzansky, L. D., and A. Winning. 2016. “Emotions and Health.” In Handbook of Emotions, edited by L.F. Barrett, M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, 4th ed., 613– 633. New York, NY, uSA: Guilford.

 • Murat, Ç. (2021). Yaşlılar ve yetişkinlerde koronavirüs (Covid-19) salgınının etkileri ve koronavirüs korkusu. Toplum ve Sosyal Hizmet, 87-102.

 • Nehir, S., & Tavşanli, N. G. (2021). Covid-19 pandemisinin hemşire ve ebe öğrencilerin korku ve kontrol algısı üzerindeki etkisi. Medical Sciences, 16(2), 141-150.

 • Ornell, F., Schuch, J. B., Sordi, A. O., & Kessler, F. H. P. (2020). “Pandemic fear” and COVID-19: mental health burden and strategies. In (Vol. 42, pp. 232-235): SciELO Brasil.

 • Özdemir, D., & Arpacıoğlu, S. (2020). Sosyal medya kullanımı, sağlık algısı ve sağlık arama davranışının koronavirüs korkusu üzerine etkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 12, 364-381.

 • Özsarı, A. & Çetın, M. Ç. (2022). Covid-19 korkusu ve sporda yabancılaşma: Hokey sporcuları üzerine bir araştırma . CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 17 (1) , 29-41 . DOI: 10.33459/cbubesbd.1092032

 • Qiu, J., Shen, B., Zhao, M., Wang, Z., Xie, B., & Xu, Y. (2020). A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations. General psychiatry, 33(2).

 • Sekban G., İmamoğlu O. (2021). Life satisfaction and psychological well-being of university educated students during the COVID-19 pandemic, Apuntes Universitarios, 11(4),384-398. https://doi.org/10.17162/au.v11i4.819

 • Sloan, M. M., M. Haner, A. Graham, F. T. Cullen, J. T. Pickett, and C. L. Jonson. 2020. “Pandemic Emotions: The Extent, Correlates, and Mental Health Consequences of Personal and Altruistic Fear of COVID-19 [Manuscript in preparation].” Sociological Spectrum 41 (5), 369–386. doi:10.1080/02732173.2021.1926380.

 • Taspinar, B., Taspinar, F., Gulmez, H., & Kızılırmak, A. S. (2021). Fizyoterapistlerde COVID-19 korkusu ve yaşam kalitesi Arasındaki İlişki. Forbes Journal of Medicine, 2(2).

 • Tutal, V., & Efe, M. (2020). Bireylerin psikolojik sağlamlik ve COVID-19 korkularının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Journal of International Social Research, 13(74).

 • Türkmen, A. (2021). Banka personelinin Covid-19 korkusunun incelenmesi. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 3(2), 87-92.

 • Unlu C., Aksu A., İmamoğlu O., Erdoğdu M.,Karacabey K. (2022). Examination of stress levels of women according to exercise behavior change stages and selffeeling status, Apuntes Universitarios, 12 (1),133-146. DOI: https://doi.org/10.17162/au.v12i2.1037

 • Yamak, B., & İmamoğlu O. (2019). The beck hopelessness level according to behavior change stages in University Ondokuz Mayis Students. Turkish Studies Educational Sciences, 14(3),937-947, https://doi.org/10.29228/turkishstudies.22941

 • Yamaner, F., Çıplak E., & İmamoğlu O. (2020). Investigation of optimal performance emotional status in sports students, Turkish Studies, 15(2), 1515-1522.

 • Yazıcı, Y. ve İmamoğlu, O. (2021). Korona virüs salgını sürecinde yaşam kalitesi ve anksiyete durumlarının araştırılması. Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 146-155. https://besyodergi.bozok.edu.tr/upload/pdf/tam-metin-f27u.pdf

 • Yelken, M. U., Emamvırdı, R., Karacan, S., & Çolakoğlu, F. F. (2021). Wushu sporcularının antrenman durumları COVİD-19 korkusu ve pozitiflik düzeyleri: pandemi süreci örneği. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(2), 260-271.

 • Yıldırım, M., Hanayoğlu, T., & Güçlü, M. (2022). Futbol hakemlerinin COVİD-19 korkusu düzeylerinin incelenmesi. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(5), 648-656.

 • Yılmaz, M. Ç., & Uysal, N. (2021). Klinisyen Hemşirelerde COVID-19 Korkusu ve Mesleğe Bağlılık Düzeyinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 4(3), 316-325.

                                                                                                    
 • Article Statistics