Kanaat Önderlerinin Tüketicilerin Satın Alma Karar Süreci Üzerindeki Etkileri

Author :  

Year-Number: 2024-38
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 14:35:13.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 407-419
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerin tüm planlarının ve eylemlerinin ana kaynağı insandır. Dijitalizm ve inovasyonun öneminin her geçen gün arttığı çağımız tüketim dünyasında, tüketiciler işletmelerin tüm etkinliklerinin merkezi haline gelmiştir. Pazarlama insanlarla karşılıklı iletişimin yoğun olarak yaşandığı bir bilim dalı olduğundan, pazarlamacıların sektördeki rakiplerine karşı fark yaratabilmeleri ve uzun vadede varlıklarını sürdürebilmeleri amacıyla, faaliyet gösterdikleri pazarın tüketici profilini iyi analiz etmeleri gerekmektedir. İçine doğulan aile, rol model alınan kişiler, sosyal çevre, kişinin toplum içinde elde ettiği konum ve sahip olduğu mevki satın alma karar sürecini büyük ölçüde etkilemektedir (Durmaz ve Oruç, 2011, 60). Tüketici davranışları ise, kişilerin veya grupların ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik tüm aşamaları kapsayan önemli bir disiplindir. Tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen ve onları motive ederek eyleme yönelten birçok faktör bulunmaktadır. Sosyal medya fenomenleri, başka bir deyişle yeni kanaat önderleri günümüz tüketici davranışlarına yön veren önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır (Ülgen, 2020). Bu çalışmanın amacı hem toplumsal yaşamda hem de dijital ortamda varlığını sürdüren kanaat önderlerinin, tüketici satın alma davranışlarını hangi yönde etkilediğini kapsamlı bir literatür taraması ve benzer çalışmalar bağlamında ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

The main source of all plans and actions of business is people. In today’s world of consumption, where the importance of digitalism and innovation is increasing day by day, consumers have become the center of all activities of businesses. Since marketing is a branch of science where mutual communication with people is intense, it is necessary for marketers to analyze the consumer profile of the market in which they operate in order to make a difference against their competitors in the sector and the maintain their existence in the long run. The family that one is born into, the people who are taken as role models, the social environment, the position that the person has in society affect the purchasing decision process to a great extent (Durmaz & Oruç, 2011, 60). Consumer behavior is an important discipline that covers all stages of meeting the needs of individuals or groups. There are many factors that affect the purchasing behavior of consumers and motivate them to action. Social media phenomena, in other words, new opinion leaders emerge as important factors that shape today’s consumer behavior (Ülgen, 2020).  The aim of this study is to reveal how opinion leaders, who exist both in social life and the digital environment, affect consumer purchasing behaviors in the context of a comprehensive literature review and similar studies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics