Dilbilgisi Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler: Bir Durum Çalışması

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 12:58:28.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 707-736
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı orta öğretim kurumlarında dilbilgisi öğretiminde başarı durumunu, kullanılan materyalleri, öğretim yaklaşımlarını araştırmaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışmasının kullanıldığı araştırmada, çalışma grubu kriterli örneklem modeli kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma grubunu Elazığ ilinde bulunan dört farklı lisede Türk Dili ve Edebiyatı dersine giren 17 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerden görüşme yoluyla veri toplanabilmesi için yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler betimsel içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılan öğretmenler dilbilgisi öğretiminde strateji, öğretim programı, öğretim yaklaşımı, ders araçları, zaman, öğrencinin hazır bulunuşluğu konularında sorunlar yaşadıklarını belirtmiş, dilbilgisi öğretiminde başarının sağlanması için beklentilerini ve önerilerini dile getirmişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to research the case of success on grammar teaching, used materials, teaching methods at secondary education institutions. In this study, in which case study, one of the qualitative research methods is used, the study group is determined by using the criterion sampling model. The study group consists of 17 teachers who teach Turkish Language and Literature lesson at four different high schools in Elazığ. A semi structured interview is developed for collecting data by interview from teachers in the study group. The data obtained from research are solved by descriptive content analysis technique. According to the obtained data, teachers who participates in research stated that they have problems about strategy in grammar teaching, curriculum, teaching approach, lesson tools, time, student readiness and bring for war. The aim of this study is to research the case of success on grammar teaching, used materials, teaching methods at secondary education institutions. In this study, in which case study, one of the qualitative research methods is used, the study group is determined by using the criterion sampling model. The study group consists of 17 teachers who teach Turkish Language and Literature lesson at four different high schools in Elazığ. A semi structured interview is developed for collecting data by interview from teachers in the study group. The data obtained from research are solved by descriptive content analysis technique. According to the obtained data, teachers who participates in research stated that they have problems about strategy in grammar teaching, curriculum, teaching approach, lesson tools, time, student readiness and bring forward suggestions and expectations to have success on grammar teaching.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics